УКРБУДІНВЕСТБАНК    Банк індивідуальних фінансових                           рішень                                                                                       Наша мета - допомагати розвитку бізнесу наших клієнтів. Ми вважаємо, що бізнес – це передусім люди. Тому ми використовуємо індивідуальний підхід, підбираємо фінансові інструменти та створюємо рішення, які дійсно допомагають людям у досягненні їхніх цілей та втіленні мрій
Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Качуровський Вадим Павлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

06.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БУДIВЕЛЬНО - IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 30-В

4. Код за ЄДРПОУ

26547581

5. Міжміський код та телефон, факс

0443643490 4940228

6. Електронна поштова адреса

shymanskats@ubib.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

67 "Вiдомостi НКЦПФР"

07.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/informatsiya_pro_emitenta.html

в мережі Інтернет

07.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

06.04.2017

103000

408385.6

25.22

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

2

06.04.2017

112000

408385.6

27.43

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

3

06.04.2017

121000

408385.6

29.63

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

4

06.04.2017

128000

408385.6

31.34

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

5

06.04.2017

135000

408385.6

33.06

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

6

06.04.2017

120000

408385.6

29.38

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

7

06.04.2017

245000

408385.6

59.99

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

8

06.04.2017

150000

408385.6

36.73

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

9

06.04.2017

135000

408385.6

33.06

 

 

 

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 06.04.2017 р. прийнято рiшення про схвалення вже вчинених значних правочинiв, якi укладенi вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв) за операцiями з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України ринкова вартiсть яких перевищує двадцять п’ять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Предмет правочину - операцiї з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України вiдповiдно до Генерального (их) договору (iв).
Вартiсть активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р., оскiльки, значнi правочини, укладенi в 2016 р.
Спiввiдношення ринкової вартостi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України , що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 р. (%)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11302 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 11302 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 11302 шт.; "проти" прийняття рiшення – 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi статутом Банку.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.


Голова правлiння
АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК»                                                                                      В.П.Качуровський
М.П.                                                                                                                                           06.04.2017