UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Позачергові загальні збори акціонерів Банку

08.07.2013

Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно-інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 12 грудня 2011 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.312 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Банку.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Збільшення розміру статутного капіталу Банку.

3. Закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

4. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

5. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу Банку, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Банку, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів Банку рішення;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

До п. 1 порядку денного:

Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом залучення додаткових внесків у грошовій формі з метою розширення обсягів банківських послуг.

Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу – 28 158 936, 00 грн. - здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску простих іменних акцій номінальною вартістю 10 618,00 грн. в кількості 2 652 штук на загальну номінальну вартість 28 158 936, 00 грн. Форма існування акцій – бездокументарна.

Дата початку закритого (приватного) розміщення цінних паперів – 29 грудня 2011 року, дата завершення закритого (приватного) розміщення – 30 грудня 2011 року.

Усі акціонери Банку мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку.

У зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку збитків для власників акцій не очікується та права акціонерів не змінюються.

Після закінчення проведення закритого (приватного) розміщення акцій п. 5.1 Статуту Банку буде викладений в такій редакції:

«5.1. Статутний капітал Банку становить 210 004 636 (Сто двадцять мільйонів чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень 00 коп. Статутний капітал Банку поділений на 11 302 (Одинадцять тисяч триста дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 618 (Десять тисяч шістсот вісімнадцять) гривень 00 коп. кожна акція.»

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 06 грудня 2011 р.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах акціонерів.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнаходженням Банку:м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.312. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Новіков В.О.