UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

14.04.2014

АТ «Укрбудінвестбанк» (надалі – Банк) повідомляє, що 16 грудня 2011 р. було виявлено факт несвоєчасного розкриття у стрічці новин інформації про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

26547581

1.4 Місцезнаходження емітента:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-в

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 492-91-00, 492-91-00

1.6 Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

uci-bank.com

1.8 Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення

АТ «Укрбудінвестбанк» (надалі – Банк) повідомляє, що 16 грудня 2011 р. було виявлено факт несвоєчасного розкриття у стрічці новин інформації про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, а саме:

12 грудня 2011 р. загальними зборами акціонерів АТ «Укрбудінвестбанк» (надалі - Банк) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку до 120 004 636,00 грн. за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску простих іменних акцій бездокументарної форми існування в кількості 2 652 штук номінальною вартістю 10618,00 грн. кожна на загальну номінальну вартість 28 158 936, 00 грн.

Акції розміщуються за номінальною вартістю.

Власники 10 і більше відсотків акцій до розміщення додаткового випуску акцій:

- пакет власника акцій юридичної особи Акціонерне товариство "АСПРА ФІНАНЦ ХОЛДИНГ АГ" (Aspra Finanz Holding), становить 3213 штук акцій, що складає 37,1445 % статутного капіталу Банку;

- пакет власника акцій юридичної особи Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", становить 928 штук акцій, що складає 10,7283 % статутного капіталу Банку;

- пакет власника акцій - фізичної особи становить 4509 штук акцій, що складає 52,1272 % статутного капіталу Банку.

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття цього рішення становить 30,6590%.

Співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття цього рішення становить 100%.

Власники простих акцій мають такі права:

- брати участь в управлінні Банком та контролювати діяльність Банку в порядку, визначеному Статутом, внутрішніми положеннями Банку та чинним законодавством України;

- брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати частку (дивіденди) прибутку від діяльності Банку;

- одержувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми прибутків та збитків;

- у разі ліквідації Банку отримати вартість майна Банку, що залишилася після розрахунків із кредиторами, пропорційно до кількості акцій, якими володіє цей акціонер;

- акціонери, які володіють 10 і більше відсотками акцій Банку, мають право вимагати проведення перевірки фінансової та господарської діяльності Банку незалежним аудитором;

- здійснити відчуження акцій Банку в порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством України;

- переважне право на придбання додатково випущених банком акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банку у випадку приватного розміщення акцій.

- володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом Банку.

Оплата за акції здійснюється виключно грошовимикоштами.

Мета розміщення акцій: збільшення статутного капіталу: Кошти залучаються з метою розширення обсягів банківських операцій. Всі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на розширення активних операцій. Фінансові ресурси, одержані внаслідок додаткового розміщення акцій, не будуть використовуватись для покриття збитків.

На момент скликання та проведення загальних зборів Банку та на момент розкриття інформації Банк не володіє інформацією щодо придбання акціонером-фізичною особою кількості акцій, що розміщується.

Можливість конвертації акцій Банку на інші цінні папери власного випуску Банку не передбачена.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

В.о. Голови Правління

АТ "Укрбудінвестбанк" Г.А.Тамразян

М.П.

16.12.2011 р.

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news