UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Укрбудінвестбанк»

10.07.2013

Найменування показника

період (тис.грн.)

Звітній (2011)

Попередній (2010)

Усього активів

162 733

136 688

Основні засоби

16 820

16 863

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

197

86 983

Грошові кошти та їх еквівалент

39 939

32 842

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

94 304

77 315

Статутний капітал

91 846

75 770

Довгострокові зобов’язання

23 970

18 224

Поточні зобов’язання

44 459

41 149

Чистий прибуток (збиток)

913

270

Середньорічна кількість акцій (шт)

8 318

6 882

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

47

53