UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Положення про Сихівське відділення Західної регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвестбанк» у м. Львові

11.10.2013

«Затверджено»

Рішенням Правління

АТ «Укрбудінвестбанк»

від 25 вересня 2013

протокол № 35

ПОЛОЖЕННЯ

про Сихівське відділення Західної регіональної дирекції

Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвестбанк» у м. Львові

м. Київ - 2013

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правові засади створення, діяльності і припинення діяльності територіально відокремленого Сихівського відділення Західної регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвестбанк» у м. Львові (в подальшому «Відділення»).

1.2. Відділення у своїй діяльності керується чинним законодавством України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України, Статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Публічного акціонерного товариства «Укрбудінвестбанк» (в подальшому «Банк»), у тому числі цим Положенням.

1.3. Відділення від імені Банку здійснює кредитне, розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, організацій, інших суб‘єктів господарської діяльності, незалежно від їх організаційно – правової форми і форми власності, фізичних осіб шляхом здійснення операцій та надання послуг згідно зі Статутом Банку, нормативно – правовими актами Національного банку України, внутрішніми документами Банку, а також цим Положенням.

1.4. Повне найменування Відділення:

українською мовою - Сихівське відділення Західної регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Український будівельний інвестиційний банк» у м. Львові.

російською мовою – Сыхивское отделение Западной региональной дирекции Публичного акционерного общества «Украинский строительный инвестиционный банк» в г. Львове.

1.5. Скорочене найменування Відділення:

українською мовою – Сихівське відділення ЗРД АТ «Укрбудінвестбанк» у м. Львові.

російською мовою – Сыховское отделение ЗРД АО «Укрстройинвестбанк» в г. Львове.

1.6. Відділення має печатку та штампи відповідальних виконавців.

2. Правовий статус Відділення.

2.1. Відділення створено за рішенням Правління банку від 25 вересня 2013, протокол № 35.

2.2. Місцезнаходження Відділення: Україна, 79066, м. Львів, вул. Кавалерідзе І., буд. 1, кв. 109.

2.3. Відділенню присвоєний внутрішньобанківський реєстраційний код відповідно до системи внутрішньобанківської кодифікації: 377 26 804 2 26 977 13 0003.

2.4. Відділення є відокремленим структурним підрозділом Банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську та іншу діяльність від імені Банку.

2.5. Відділення діє на балансі Банку.

2.6. Відділення має закріплене за ним майно Банку, необхідне для здійснення його діяльності.

2.7. Відділення підпорядковується Правлінню Банку, Голові правління Банку, заступникам Голови правління Банку. Відділення підпорядковується директору Західної регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Український будівельний інвестиційний банк» у м. Львові організаційно та методологічно в межах, визначених окремим наказом Голови правління.

Відділення зобов‘язане виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Банку, Правління Банку та комітетів банку, накази та розпорядження Голови правління Банку, вказівки заступників Голови правління Банку з питань, які відносяться до їх компетенції.

2.8. Поточне керівництво Відділенням здійснює начальник Відділення, відповідно до повноважень, наданих йому цим Положенням та у межах довіреності, виданої Головою правління Банку. Стратегію розвитку Відділення та методологію здійснення ним банківських операцій визначає Правління Банку.

2.9. Банк несе відповідальність за зобов‘язаннями, що виникли внаслідок юридичних дій Відділення.

3. Мета і предмет діяльності Відділення

3.1. Основною метою діяльності Відділення є залучення, накопичення та використання коштів для всебічного сприяння розвитку та зміцнення промислового, фінансового та інших секторів української економіки, підтримка соціальної сфери, а також одержання прибутку шляхом здійснення певного спектру банківських операцій.

3.2. Предметом діяльності Відділення є виконання банківських операцій згідно з цим Положенням, відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно – правових актів Національного банку України, а також у межах операцій, які має право здійснювати Банк відповідно до банківської ліцензії та письмового дозволу, і провадження іншої діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Права Відділення

4.1. Відділення в особі начальника Відділення представляє та захищає інтереси Банку.

4.2. Відділення має право:

4.2.1. брати участь у здійсненні практичної реалізації фінансової, інформаційної, кадрової та соціально-економічної політики Банку;

4.2.2. самостійно організовувати повсякденну діяльність по виконанню банківських операцій у встановленому Банком порядку;

4.2.3. розповсюджувати і розширювати банківські послуги та продукти шляхом створення і розвитку інфраструктури банку;

4.2.4. одержувати від Банку необхідну інформацію, документи, а також засоби, обладнання та матеріали для виконання своїх обов`язків і функцій;

4.2.5. брати участь у проведенні перевірки бухгалтерської та іншої звітності клієнтів Банку у випадках, передбачених чинним законодавством України або угодами.

4.2.6. надавати клієнтам консультативні послуги;

4.2.7. надавати до Банку пропозиції щодо розвитку мережі точок продажу.

4.3. Правління Банку має право змінювати обсяг прав, які передаються Відділенню.

5. Основні завдання та функції діяльності Відділення

5.1. Відділення здійснює виконання наступних завдань:

5.1.1.забезпечення виконання бізнес-планів Банку;

5.1.2. поліпшення обслуговування клієнтів за місцем розташування Відділення і розширення їх кола;

5.1.3. всебічне сприяння виконанню завдань, які вирішує Банк в питаннях розвитку ринку банківських послуг, удосконалення та введення нових прогресивних форм банківського обслуговування.

5.2. Основними функціями Відділення є:

5.2.1. організація і проведення операцій по обслуговуванню клієнтів Банку у відповідності з чинним законодавством України, включаючи нормативно – правові акти Національного банку України, та внутрішніми нормативними актами Банку;

5.2.2. підвищення продуктивності праці, зниження собівартості банківських операцій;

5.2.3. забезпечення правильності обліку і оформлення документів;

5.2.4. забезпечення високої надійності і безпеки банківських і клієнтських операцій;

5.2.5. розробка пропозицій по покращенню роботи з клієнтами;

5.2.6. надання допомоги Банку при виконанні термінових замовлень в наданні банківських послуг клієнтам Банку, яких обслуговує Банк;

5.2.7. виконання інших завдань, наказів, розпоряджень, доручень керівництва Банку.

6. Обов’язки Відділення

6.1. Відділення зобов`язане:

6.1.1. забезпечувати якісне обслуговування клієнтів Банку;

6.1.2. дотримуватись чинного законодавства України, в тому числі нормативних актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку при здійсненні своєї діяльності;

6.1.3. захищати інтереси Банку у відносинах з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними, контрольними органами, юридичними і фізичними особами;

6.1.4. забезпечувати прибутковість і безпеку своєї діяльності у відповідності з внутрішніми нормативними актами Банку;

6.1.5. забезпечувати ефективне використання наданих йому фінансових, трудових і інформаційних ресурсів;

6.1.6. подавати Банку усі види звітності та іншу інформацію про свою діяльність у строки, обсягах та формах, встановлених нормативно – правовими документами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами Банку;

6.1.7. забезпечувати конфіденційність банківських, інформаційних та інших технологій, збереження комерційної таємниці Банку;

6.1.8. забезпечувати контроль за діяльністю працівників Відділення та підпорядкованих структурних підрозділів;

6.1.9. виконувати рішення керівництва Банку, накази та розпорядження директора Дирекції в межах, визначених наказом Голови правління;

6.1.10. забезпечувати виконання встановлених Банком нормативів, лімітів, стандартів, правил, планів та показників діяльності;

6.1.11. забезпечувати збереження готівки та цінностей; закріпленого за ним майна Банку; зберігання документів, ключів, тощо.

6.1.12. дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно – правових актів Національного банку України, внутрішніх документів банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

6.1.13. при виявленні порушень клієнтами чинного законодавства України в ході їх обслуговування, повідомляти про це органи управління Банку.

7. Операції Відділення

7.1. Відділення може виконувати такі банківські та інші операції:

7.1.1. касове обслуговування клієнтів;

7.1.2. відкриття та ведення рахунків клієнтів і здійснення розрахунків за їх дорученням;

7.1.3. залучення вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб, крім міжбанківських операцій;

7.1.4. розміщення залучених коштів від імені Банку, на умовах і ризиках, визначених Банком, крім міжбанківських операцій;

7.1.5. придбання права вимоги на виконання зобов‘язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторінг) за дорученням Банку;

7.1.6. послуги з відповідального збереження та надання в оренду(майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

7.1.7. купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

7.1.8. операції з валютними цінностями;

7.1.9. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

7.2. Відділення виконує зазначені банківські та інші операції на підставі цього Положення у межах банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, отриманих Банком, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у Відділенні не має належних технічних умов або які Відділення не має право здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.3. Правління Банку має право обмежувати або розширити перелік банківських та інших операцій Відділення, передбачених п. 7.1. цього Положення.

8. Взаємовідносини Відділення з Банком

8.1. Правління Банку здійснює загальне керівництво Відділенням і визначає:

8.1.1. порядок, терміни подання і обсяг фінансової і статистичної звітності, а також іншої інформації, яка подається Відділенням Банку;

8.1.2. порядок економічних взаємовідносин з Відділенням;

8.1.3. порядок виконання Відділенням банківських операцій та інших видів діяльності.

8.2. Правління банку контролює дотримання вимог чинного законодавства Відділенням.

8.3. Рішення, накази, інструкції, розпорядження, інші внутрішні документи (у подальшому "Рішення") органів управління Банку, Голови правління Банку, заступників Голови правління Банку є обов'язковими для виконання Начальником та всіма працівниками Відділення.

8.4. Відділення через Дирекцію подає Правлінню Банку у встановлені строки плани діяльності Відділення на встановлені Банком періоди (бізнес-план та інші плани діяльності Відділення) і звіт про виконання планів за минулий період.

8.5. Правління Банку затверджує плани діяльності Відділення та здійснює контроль за їх виконанням через директора Дирекціії.

8.6. Контроль за дотриманням Відділенням чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України, та внутрішніх документів Банку і методичне забезпечення діяльності Відділення здійснює Директор Дирекції, а також відповідні структурні підрозділи Банку в особі їх керівників чи уповноважених ними осіб самостійно або за рішенням Правління Банку чи Голови правління Банку.

9. Майно та ресурси Відділення

9.1. Відділення володіє та користується закріпленим за нею майном Банку, яке відображається в балансі Відділення, у межах, визначених чинним законодавством України, Статутом Банку та іншими внутрішніми документами Банку, включаючи це Положення.

9.2. Для задоволення потреб Відділення в перевезеннях за ним може закріплюватися автомобільний транспорт.

9.3. Ресурси Відділення формуються за рахунок:

9.3.1 коштів клієнтів Відділення (юридичних та фізичних осіб), які містяться на рахунках (вкладах) у Відділенні, залучених на визначений строк і на вимогу;

9.3.2. інших ресурсів, не заборонених чинним законодавством України та погоджені з Правлінням Банку.

10. Керівництво Відділенням та його організаційна структура

10.1. Поточне керівництво Відділенням здійснює Начальник, який приймається на роботу та звільняється із займаної посади Головою правління Банку за поданням директора Західної регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» у м. Львові (надалі –Директор, Дирекція).

10.2. Працівники Відділення підпорядковуються безпосередньо начальнику Відділення, виконують його розпорядження, вказівки, завдання, доручення, пов`язані з виконанням покладених на Відділення завдань і функцій. Працівники Відділення приймаються на роботу згідно з діючим штатним розписом Банку за поданням директора Дирекції наказом Голови правління Банку і діють на підставі затверджених Головою правління Банку посадових інструкцій.

10.3. Організаційна структура Відділення визначається Правлінням Банку за поданням Директора Дирекції.

10.4. Начальник безпосередньо підпорядкований Голові правління, заступникам Голови правління Банку та Директору Дирекції з питань, які відносяться до зон їх відповідальності.

10.5. Начальник представляє Банк у відносинах з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними, контрольними органами, юридичними та фізичними особами і діє на підставі цього Положення, інших внутрішніх документів Банку та довіреності, виданої Банком;

10.6. Начальник Відділення зобов'язаний забезпечити:

10.6.1. ефективну реалізацію фінансової, інформаційної, кадрової, соціально-економічної та іншої політики Банку;

10.6.2. дотримання та виконання Відділенням вимог чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України, та внутрішніх документів Банку, встановлених Банком нормативів;

10.6.3. належну організацію у Відділенні внутрішньої системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

10.6.4. прибутковість та безпеку діяльності Відділення та підпорядкованих структурних підрозділів відповідно до внутрішніх документів Банку;

10.6.5. планування діяльності структурних підрозділів, працівників Відділення та організацію контролю за діяльністю та виконанням планів структурними підрозділами та працівниками Відділення;

10.6.6. достовірність та своєчасність обліку у Відділенні, а також своєчасність складання і надання Банку та іншим контролюючим органам звітності, необхідної інформації та документів;

10.6.7. здійснення добору кадрів для заміщення посад у Відділенні;

10.6.8. здійснення контролю, проведення перевірки діяльності працівників Відділення;

10.6.9. виконання Відділенням обов'язків, викладених у статті 6 цього Положення та інших внутрішніх документів Банку;

10.7. Начальник Відділення:

10.7.1 несе персональну відповідальність за організацію та ефективність роботи Відділення, збереження готівки та цінностей в касах, мобілізацію та раціональне використання ресурсів, своєчасне та достовірне ведення бухгалтерського обліку у Відділенні, подання відповідної інформації, збереження інформації, яка становить банківську таємницю, конфіденційну інформацію, відповідає за організацію і ведення діловодства та збереження засобів ідентифікації працівників (штампи, ключові дискети );

10.7.2. негайно інформує Банк про порушення чинного законодавства та недоліки, що мають місце в роботі Відділення, про інші ситуації, які можуть мати негативний вплив на роботу чи репутацію Відділення або Банку, а також розробляє заходи щодо їх усунення та організовує їх виконання;

10.7.3. організовує та несе відповідальність за виконання вимог Статуту Банку, рішень керівних органів Банку, наказів і розпоряджень Голови правління Банку;

10.7.8. виконує інші функції, делеговані йому Банком.

10.8. Начальник Відділення має право:

10.8.1. здійснювати юридичні дії від імені Банку у відносинах з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними, контролюючими органами, юридичними та фізичними особами відповідно до внутрішніх документів Банку, включаючи це Положення, у межах довіреностей, виданих йому Банком;

10.8.2. видавати розпорядження в межах своїх повноважень, обов'язкові для працівників Відділення;

10.8.3. подавати Директору дирекції пропозиції щодо прийому на роботу та звільнення працівників Відділення, застосовування до них заходів дисциплінарної відповідальності, економічного (матеріального) стимулювання та притягнення їх до матеріальної відповідальності.

10.8.4. Голова правління Банку своїм наказом може делегувати Начальнику Відділення повноваження з наданням довіреності на представництво від імені Банку.

11. Облік, звітність і діловодство Відділення

11.1. Бухгалтерський облік та документообіг у Відділенні організується згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх положень, політик та процедур .

11.2. Відділення в установленому в Банку порядку здійснює повний, своєчасний та достовірний облік усіх операцій Відділення, забезпечує контроль за їх виконанням, складає та забезпечує передачу Банку інформації з проведених операцій у відповідності з регламентом, затвердженим Національним банком України.

11.3. Відділення забезпечує достовірне і своєчасне надання інформації Банку для складання звітності у встановленому порядку.

11.4. Фінансовий рік Відділення починається 1 січня і закінчується 31 грудня відповідного календарного року.

11.5. Відділення забезпечує порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України (у т.ч. правил та інструкцій з архівної справи) та внутрішніх документів Банку.

11.6. Відділення здійснює зберігання архівних документів відповідно до законодавства України та нормативних акті Національного банку України.

11.7. Забезпечення Відділення готівкою проводиться в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку.

11.8. Підкріплення операційної каси, вивезення надлишків та зношеної готівки здійснюється службами перевезення цінностей інших комерційних банків на підставі укладених Банком договорів.

11.9. Начальник Відділення несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій Відділення в первинних документах, збереження протягом встановленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності, за правильність оформлення та достовірність документів первинного обліку, виконаних операцій, іншої інформації для відображення у щоденному балансі та інших звітах Банку, а також за своєчасність подання відповідної інформації до Банку.

11.10. У разі ліквідації Відділення незакінчені діловодством справи, цінності, архіви та описи архівів передаються з оформленням відповідними актами до Банку. Незакінчені книги реєстрації договорів, описів, книги відкритих рахунків, книги реєстрації контрактів по здійсненому валютному контролю та інші реєстраційні книги та описи закриваються та передаються до Банку.

11.11. Діловодство і документообіг у Відділення здійснюється згідно з внутрішніми документами Банку.

12. Забезпечення інтересів клієнтів та збереження банківської таємниці

12.1. Відділення гарантує таємницю по операціях, рахунках та вкладах своїх клієнтів, а також у відношенні технічної та іншої інформації, винаходів, переданих Банку. Працівники Відділення зобов'язані зберігати банківську таємницю та конфіденційну інформацію.

12.2. Відділення зобов'язане забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:

12.2.1. обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

12.2.2. організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;

12.2.3. застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

12.2.4. застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між Банком і клієнтом.

12.3. Працівники Відділення при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці. Працівники Відділення зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію та інформацію, яка складає банківську та/або комерційну таємницю, що стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

12.4. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Надання такої інформації здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.5. Арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться у Відділення, накладається у порядку, установленому чинним законодавством України. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб, що обслуговуються у Відділення, здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13. Трудові відносини у Відділенні

13.1. Штатний розпис Відділення та зміни до нього затверджуються Правлінням Банку.

13.2. Трудові відносини у Відділення регулюються чинним законодавством України, цим Положенням та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Банку.

13.3. Відділення розробляє типові положення про структурні підрозділи Відділення, погоджує їх у Дирекції та структурних підрозділів Банку, які відповідають за відповідний напрямок роботи в установленому у Банку порядку, та подає на затвердження Правлінню Банку.

13.4. Прийом та призначення на посади працівників Відділення здійснюються Головою правління Банку згідно зі штатним розписом Відділення за поданням Директора Західної регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Український будівельний інвестиційний банк» у м. Львові.

13.5. Посадові інструкції працівників Відділення затверджуються Директором, крім посадових інструкцій Начальника Відділення, які затверджуються Головою правління Банку.

13.6. Трудові книжки працівників Відділення зберігаються у Банку.

14. Припинення діяльності Відділення

14.1. Відділення припиняє свою діяльність за рішенням Правління Банку.

14.2. Усі права та обов'язки припиненого Відділення переходять до Банку.

14.3. Відділення вважається припиненим після анулювання запису в Державному реєстрі банків.

14.4. Рішення про припинення діяльності Відділення публікується в друкованих засобах масової інформації.