UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Чергові загальні збори акціонерів Банку

11.03.2014

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 15 квітня 2014 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

9 квітня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2013 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Банку за 2013 р.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2013 р. та нерозподіленого прибутку за 2011- 2012 рр. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

5. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

6. Випуск акцій нової номінальної вартості.

7. Затвердження змін до статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку

9. Обрання членів наглядової ради Банку.

Для отримання матеріалів, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можна звертатися для ознайомлення за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 у робочі дні, робочий час. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 492-91-00.

Наглядова рада Банку

Голова Правління Банку Качуровський В.П.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «Укрбудінвестбанк»

(тис.грн.)

[colgroup][col width="418" /][col width="108" /][col width="115" /][/colgroup]

Найменування показника

період

Звітний

(2013)

Попередній

(2012)

Усього активів

364 836

245 327

Основні засоби

9 778

8 321

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

54

24

Грошові кошти та їх еквівалент

74 416

48 339

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

125 926

123 827

Статутний капітал

120 005

120 005

Довгострокові зобов’язання

73 077

19 170

Поточні зобов’язання

164 826

102 071

Чистий прибуток (збиток)

1 815

1 398

Середньорічна кількість акцій (шт)

11 302

10 374

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

84

60