UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Чергові загальні збори акціонерів Банку

25.03.2016

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 26 квітня 2016 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к. 214 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2015 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правлінняБанку за 2015 р.

5. Затвердження порядку розподілуприбутку Банкуза 2015 р.

6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

7. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

8. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банку акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9. Про визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повноваження:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банку належних їм акцій.

10. Затвердження положення про правління Банку в новій редакції.

11. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку.

12. Обрання членів наглядової ради Банку.

Для отримання матеріалів, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можна звертатися для ознайомлення за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 у робочі дні, робочий час. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82.

Наглядова рада Банку

Голова Правління Банку Качуровський В.П.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АТ «Укрбудінвестбанк»

(тис.грн.)

[center]

[colgroup] [col width="402" /] [col width="4355" /] [col width="94" /] [col width="4355" /] [col width="101" /][/colgroup]

[tr valign="top"]

[tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"] [tr valign="top"]

Найменування показника

період

Звітний

(2015)

Попередній

(2014)

Усього активів

408 119

470 256

Основні засоби

3 291

9 816

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

72 683

246

Грошові кошти та їх еквівалент

18 736

87 943

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

129 149

127 691

Статутний капітал

120 005

120 005

Довгострокові зобов’язання

67 853

100 027

Поточні зобов’язання

158 869

240 532

Чистий прибуток (збиток)

1 913

1 560

Середньорічна кількість акцій (шт)

11 302

11 302

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

79

87

[/center]

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «Укрбудінвестбанк»

(тис.грн.)

[colgroup] [col width="350" /] [col width="75" /] [col width="95" /][/colgroup]

Найменування показника

період

Звітний

(2014)

Попередній

(2013)

Усього активів

470 256

364 836

Основні засоби

9 816

9 778

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

246

54

Грошові кошти та їх еквівалент

87 943

74 416

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

127 691

125 926

Статутний капітал

120 005

120 005

Довгострокові зобов’язання

100 027

73 077

Поточні зобов’язання

240 532

164 826

Чистий прибуток (збиток)

1 560

1 815

Середньорічна кількість акцій (шт)

11 302

11 302

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

87

84