Contact-center
Contact-center
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04
We offer
World Elite Mastercard
MasterCard Debit
MasterCard Debit Gold (pay pass)
MasterCard Platinum
World Elite Mastercard

Tariffs

Сorporate card (Master Card Business Debit (chip))

Kyiv city, Lesya Ukrainka blvd., 30-V

Head Office UKRCONSTINVESTBANK JSC

+38 (044) 364-34-90
+38 (044) 364-34-79

Kharkiv city, Maidan Zahysnykiv, 3

Kharkiv branch №1

+38 (057) 750 63 30
+38 (057) 750 63 31

Mykolaiv city, Shevchenko 50/1 Str.

Mykolaiv branch №1

+38 (051) 253-36-90

Odesa city, B.Khmelnitskogo Str., 24

Odesa branch № 1

+38 (048) 734-41-94

Odesa city, Ekaterininskaya Str., 14

Restaurant "Farsh"

01133, Kyiv city, Lesya Ukrainka blvd., 28

ATM

Lutsk city, Rivnenska Av., 98

.АZC "Shell"

Odesa city, Zhemchuzhnaya Str., 1

Moll "Gagarin Plaza"

Lviv city, Svobody av., 1/3

Tovary dlya sportu

+38 (322) 59-11-91

Mykolaiv city, Tsentralnyi av., 78-D

ATM

+38 (0512) 76-57-15

Lutsk city, Grushevskogo st., 2

Moll "Prromin"

0 800 21-97-97

Odessa city, Frantsuzskyi Blvd., 28

Moll "Gagarin Plaza"

0 800 21-97-97

Lviv city, Perfetsky Str., 2

Avtopartner

+38 (322) 59-11-91